Курсове

Програмата на SQL Master Academy се състои от специализирани 2, 3 и 5-дневни курсове, покриващи основните теми, свързани с SQL Server, Business Intelligence и Database Design. Учебният дизайн на модулите за обучение и съдържанието на курсовете са тествани и доказали на практика своето високо качество и работна приложимост. Основни акценти в тях са добрата теоретична подготовка и богатия практически тренинг.

SQL Server Fundamentals курсовете ви дават отлична основа за успешна кариера като администратор или разрабoтчик на бази данни. Практическата им насоченост, използването на сценарии от работната практика ще помогне, както на начинаещите, така и на по-опитните курсисти да опазват по-добре данните на своите организации, да реагират бързо и адекватно на всякакви проблеми, свързани с базите данни и да избягват следването на някои вредни митове и погрешни концепции в администрирането и разработката на базите данни.

Име на курса SQL Server Administration Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 750€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Начинаещи специалисти в ролите DBAs/Devs;
 • Специалисти с опит в други технологични платформи за управление на бази данни
 • Специалисти работили до момента с версии на SQL Server преди 2008
 • Специалисти които биха искали да запълнят пропуски в знанията и уменията си и да получат солидна основа и добро разбиране на технологията

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Планират и изпълнят подходящите pre-deployment стъпки при подготовка на оперативна среда
 • Инсталират, конфигурират SQL Server Instances и бази
 • Разбират начинa на работа на основни процеси в SQL Server като –logging, checkpoint, recovery, page allocation, и други
 • Тестват и оптимизрат I/O конфигурацията
 • Разбират структурата на базата и нейния transaction log file, за да могат да ги конфигурират по подходящ начин и да реагират адекватно на потенциални проблеми
 • Да разбират как работи и за какво се използват системните бази и по-специално TempDB
 • Да разбират как работи подсистемата за сигурност в SQL Server и да могат да конфигурират подходящ достъп до обекти без да нарушават сигурността
 • Да познават ключовете, сертификатите и криптирането, да могат да криптират бази и да възстановяват такива
 • Да познават индексите, тяхната структура, правилното им използване и начините и необходимите действия за тяхната поддръжка
 • Да познават статистиките и тяхната роля и начин на поддръжка
 • Да познават в детайли процесите на backup и restore, и да могат да проектират и имплементират подходящите планове за бакъп
 • Възстановяват бази при срив
 • Да могат сами да проектират изграждат и документират оперативни процедури и планове за поддръжка на SQL Server бази
 • Знаят как правилно да реагират при възнкиване на проблем така, че да сведат загубите до минимум и да върнат системата максимално бързо към нейната оперативна работа
 • Да разбират механизма на работа на трансакции, заключвания и изолационни нива с цел да диагностицират проблеми от този вид в оперативните среди
 • Да откриват и оптимизират важни и критични проблеми в производителността на системата с подходящите инструменти

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Overview and Components, Management Tools

Тема 2

Database Fundamentals

Тема 3

Logging and the Transaction Log

Тема 4

SQL Server Installation and Configurations

Тема 5

Foundation of SQL Server Security Subsystem

Тема 6

SQL Server Backup and Restore

Тема 7

Index Fundamentals and CHECKDB

Тема 8

Maintenance and Automation of administrative tasks

Тема 9

Monitoring and troubleshooting basics and case scenarios

Име на курса SQL Server Development Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 750€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Начинаещи специалисти в ролите DBAs/Devs;
 • Специалисти с опит в други технологични платформи за управление на бази данни
 • Специалисти работили до момента с версии на SQL Server преди 2008
 • Специалисти които биха искали да запълнят пропуски в знанията и уменията си и да получат солидна основа и добро разбиране на технологията

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Да пишат подходящ и правилен T-SQL код
 • Да се предпазват от изпозлване на погрешни практики при писане на код
 • Да разчитат и създават програмни обекти в базата, както и да изпозлват подходящи обекти
 • Да познават и използват подходящи типове данни
 • Да познават индкесите и тяхната структура и използване
 • Да разбират различните типове JOIN, под-заявки, CTE, Windowing functions както и кога и как да ги изпозлват
 • Да разбират принципите на генериране на Execution Plans, както и да разчитат несложни execution plan-ове на заявки и да намират връзката между начина на писане на заявките и техните планове за изпълнение
 • Да разбират кога и как могат да използват Dynamic SQL
 • Да познават не-релационните даннни в SQL Server
 • Да познават механизма на работа на транзакциите, изолационните нива, и заключванията, както и да пишат код, който минимизира blocking проблеми
 • Да могат да имплементират подходящ error handling в SQL код
 • Да познават начините за зареждане на данни, да могат да имплементират bulk load операции с минимални ресурси и заключвания

Теми в курса

Тема 1

SQL Server and T-SQL Overview

Тема 2

The SELECT module

Тема 3

Joins and Subqueries

Тема 4

Intoduction to Data Types, Tables and Constraints

Тема 5

Indexing Fundamentals

Тема 6

Foundations of Query Execution and Reading Query Plans

Тема 7

Dynamic SQL, specific constructs and their usage

Тема 8

T-SQL Programming Objects Fundamentals – Views, Stored Procedures, Triggers, Functions

Тема 9

Foundations of Data Modifications, Data Loading and Error Handling

Тема 10

Transactions and Lock Management

Тема 11

InMemory OLTP Concept

Име на курса MS Windows & AD Administration for SQL Server Professionals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 100
Цена присъствено обучение 350€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Начинаещи специалисти в ролите DBAs/Devs;
 • Специалисти с опит в други технологични платформи за управление на бази данни
 • Специалисти работили до момента със SQL Server версия 2000 или по-стара

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Да инсталират Windows Server и да конфигурират основните му услуги
 • Конфигурират базовата мрежова функционалност на Windows Server
 • Да работят с Active Directory инструментариум
 • Да подготвят за инсталация и инсталират Active Directory
 • Създават и управляват групови и индивидуални потребителски акаунти
 • Управляват NTFS и Shared Folder позволенията за достъп до ресурси
 • Конфигурират базови секюрити политики
 • Архивират и възстановяват файловете на операционната система
 • Да работят с основни инструменти на ниво операционна система – PerfMon, Local Security Policy, iSCSI Target/Initiator, и др.

Теми в курса

Тема 1

Windows Server Administration Fundamentals

Тема 2

Active Directory Overview

Тема 3

Security Principals and Administering Network Resources

Тема 4

Windows Server Networking Fundamentals

Тема 5

Windows Server Storage Management

Име на курса Querying SQL Server Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 100
Цена присъствено обучение 350€ Без ДДС

Подходящ за:

Курсът "Querying SQL Server Fundamentals" е един от въвеждащите, но в същото време интензивни курсове в SQL Master Academy, които изграждат основа на познанията по SQL Server. Това обучение предлага един добър фундамент на езикът за запитвания Transact SQL за тези които пишат заявки и отчети и работят предимно с данни в базата. Курсът е добра подготовка за правилно писане на заявки и бързо заучаване на начини за извличане на данни от базата. Обучението е практически насочено и съдържа множество упражнение с цел доброто усвояване на материала.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Създават елементарни до сложни заявки за извличане на данни от SQL Server бази използвайки Transact-SQL език
 • Използват данни от няколко таблици, да групират, агрегират данни 
 • Да разграничават типовете данни и да използват системните функции за обработка на данни на SQL Server
 • Да използват специални конструкции на езика (IF ELSE, CASE) с цел писане на по-сложни заявки
 • Да експортират резултати от заявки и да използват Excel като клиент към SQL Server 

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Overview and Tools

Тема 2

The SELECT Module

Тема 3

Grouping and Summarizing Data

Тема 4

Joins and Subqueries

Тема 5

Specific Language Construct and Data Modifications

Име на курса SQL Server Cloud Based Solutions
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

Database Developers, cloud solution developers who develop data tier in the cloud, and also database administrators, who are responsible for creating and managing SQL Server Cloud solutions.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand the database as a service concept
 • Know the scope of cloud data platform features in the cloud.
 • Work with Azure SQL Database
 • Know SQL database options in Azure, including SQL Server in an Azure virtual machine, and SQL database
 • Use proper way to protect data in the cloud
 • Monitor and manage a database in the cloud
 • Understand the Service Tier Advisor and resource manager
 • Understand different scenarios for using Azure for high availability solutions.
 • Design scenarios for SQL database in Azure.

Теми в курса

Тема 1

Microsoft Cloud Data Platform Overview

Тема 2

SQL Server Azure VM

Тема 3

Getting started with Azure SQL Database

Тема 4

Migrating SQL Server Databases to Azure

Тема 5

Data Security in SQL Cloud solutions

Тема 6

High Availability and Disaster Recovery scenarios in Azure

Тема 7

Scalability in the cloud - Elastic Database Capabilities of Azure SQL Database

Тема 8

Monitoring and Managing SQL Server Cloud solutions

Курсовете от серията SQL Server Mastering съдържат интензивни и сравнително сложни по отношение на техническото ниво модули, проектирани и предназначени за професионалисти в областта на SQL Server. Обученията включват солиден теоретичен материал, част от който идва директно от програмната група, разработваща SQL Server в Microsoft, многобройни демонстрации от “кухнята” на SQL Server, непубликувани тунинг техники за повишаване на производителността на SQL Server.

Име на курса Mastering SQL Server for Database Administrators
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Администратори на бази от данни, които са отговорни за добрата и надеждна работа на множество SQL Server Instances и които имат желание да подобрят знанията и уменията си
 • Администратори на бази от данни работещи с други платформи

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Да администрират множество SQL Server инстанции и комплексни SQL Server решения
 • Да използват разширения инструментариум на SQL Server платформата за да имплементират средства за одитинг, ресурсен контрол, криптиране
 • Да откриват и оптимизират проблеми в производителността на системата
 • Да разбират на много по-детайлно ниво архитектурата и начинът, по който работи SQL Server, което ще им позволи да намерят причината да се случва даден проблем и нещо повече – да вземат мерки преди той да се случи
 • Да конфигурират SQL Server на всички нива така, че да осигурят неговата максимална производителност
 • Да разбират в детайли как работят процесите в SQL Server
 • Да разбират и познават структурите от данни
 • Да избират и работят с необходимия за конкретния проблем инструментариум
 • Да локализират бързо проблем и да намират решение, така осигурявайки висока надеждност и непрекъсваемост на продукционната среда
 • Да администрират и бързо да отстраняват проблеми в SQL Server така, че да осигурят висока производителност и надеждност на системата
 • Да работят свободно с разширените механизми за наблюдение и отстраняване на проблеми като xEvents, Event Notifications, DMVs
 • Да настройват и работят с Policy Based Management, Resource Governor, Auditing
 • Да разпознават и отрсаняват проблеми в подистемата за сисгурност , да разбират в детайли процесите на идентификация, криптиране и проверка на позволения
 • Да администрират репликационни решения както и HA среди

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Architecture, SQLOS, Resource Management and Configurations

Тема 2

SQL Server Data and Index Structures Internals, Partitioning and Data Compression

Тема 3

SQL Server Logging and Transaction Log Internals, TempDB

Тема 4

Advanced Database Maintenance

Тема 5

Advanced Backup and Recovery techniques

Тема 6

Monitoring and Troubleshooting

Тема 7

Solutions for Managing SQL Server Workloads - SQL Server Auditing, PBM, RGov

Тема 8

Security Subsystem and Security Management

Тема 9

MultiServer Administration, PowerShell

Тема 10

Transactional Replication Overview

Име на курса Mastering SQL Server for Database Developers
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Разработчици и архитекти на бази от данни, с амбиция да постигнат експертно ниво на познания разбиране на технологията

 • NET разработчици, които се занимават с дизайн и програмиране на бази от данни

След завършването на курса участниците ще могат да:

 
 • Придобият експертно ниво на познания в областта на T-SQL и database програмирането в среда SQL Server
 • Избират подходящи конструкции и да избягват изпозлването на неподходящи такива за да решават специфични пробеми и функционални изисквания
 • Проектират ефективни бази от данни, които да могат да скалират и запазят производителността си
 • Пишат ефективни записани процедури, batches, transactions, cursors, functions, joins, sub-queries, Case statements, and grouping constructs, complex queries using CTEs, Windowing functions, Sub-queries
 • Разбират как се изпълнява код в SQL Server, за да могат да пишат и изпращат подходящ и ефективен код
 • Използват разширени конструкции и обекти като CDC, CT, TVP, Hierarchies
 • Познават някои нетрадиционни техники за използване на T-SQL конструкции с цел да постигнат елегантни и производителни решения
 • Познават механизмите на locking, isolation levels, blocking
 • Знаят кога и как да използват Dynamic SQL
 • Избягват cardinality errors и имплементират подходяща параметризация
 • Познават типовете данни, процеса на implicit/explicit конвертиране и да могат да избягат от негативните последствия за производителността
 • Познават и разбират структурите от данни и индексните структури
 • Познават и разчитат query plans
 • Разбират, разпознават и отстраняват проблеми в дизайна на базите
 • Проектират и имплементират data loading използвайки minimally logged operations.
 • Познават новите възможности и фунцкии в продукта

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Architecture Overview and Tools

Тема 2

Data and Index structures

Тема 3

Complex T-SQL statements

Тема 4

Query Execution and Query Plans

Тема 5

T-SQL Programming Objects

Тема 6

Transactions and lock management

Тема 7

InMemory OLTP

Тема 8

Loading and deleting data in large tables

Тема 9

Security for Devs

Име на курса SQL Server Performance Tuning and Optimization
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 400
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Администратори на бази от данни и SQL Server, които са отговорни за добрата и надеждна работа на един или повече SQL Servers
 • Разработчици, които искат да създават добър и скалируем код и разбират и откриват потенциалните проблеми в кода
 • Архитекти и професионалисти, които работят в областта на базите от данни и SQL Server и имат желание да бъдат успешни в овладяването на методологии, знания и умения за оптимизация на всеки SQL Server, база и код

След завършването на курса участниците ще могат да:

 
 • Да откриват и оптимизират проблеми в производителността на системата
 • Да разбират на много по-детайлно ниво архитектурата и начинът, по който работи SQL Server, което ще им позволи да намерят причината да се случва даден проблем и нещо повече – да вземат мерки преди той да се случи
 • Да конфигурират SQL Server на всички нива така, че да осигурят неговата максимална производителност
 • Да избират и работят с необходимия за конкретния проблем инструментариум
 • Да локализират бързо проблем и да намират решение, така осигурявайки висока надеждност и непрекъсваемост на продукционната среда
 • Да разработват SQL Code, който отговаря на високи изисквания за производителност и скалируемост, както и да избягват основните капани при писането на такъв код
 • Да намират проблемен код и да знаят как да го оптимизират
 • Да администрират и бързо да отстраняват проблеми в SQL Serverтака, че да осигурят висока производителност и надеждност на системата
 • Да оценяват и препоръчват промени в архитектурата на текущата система, свързани с добрата и оптимална работа на SQL Server
 • Разбират как сесиите използват базата Temdb, да разпознават и отраняват проблеми в tempdb
 • Използват методологията Waits and Queues за мониторинг и изолация на проблеми в производителността на SQL Server Instance
 • Разпознават типични и често срещани проблеми с производителността
 • Разбират query optimization process и начинът по който QPпродуцира execution plans
 • Разчитат execution plans, намират проблемите в тях и избират подходящ начн за остраняването им
 • Познават в дълбочина индекси и статистики и да ги изполват по най-добрия начин за оптимизиране на производителността на заявки
 • Разбират процеса на data loading, minimally logged operations

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Internals and Resource Management

Тема 2

Waits and Queues Methodology for PTO

Тема 3

TempDB and Database level PTO

Тема 4

Event-based Monitoring and PTO Scenarios

Тема 5

Query Execution and Query plans

Тема 6

The importance of statistics and indexes

Тема 7

Query Tuning when indexes cannot help

Тема 8

Optimizing Large Tables Performance

Тема 9

Tools for analyzing performance problems

Серията Deep Dive съдържа двудневни и тридневни тренинги с техническо ниво 300+ (ниво 100 – начинаещи , ниво 400 – екперти). Тези курсове са фокусирани върху специфични компоненти на SQL Server, и съдържат значителен обем практически съвети, примери от реални инфраструктури и архитектурни решения, дискусии на реални ситуации, които курсистите имат в своите инфраструктури и желаят да обсъдят, много демонстрации и солидна теоретична част.

Име на курса SQL Server High Availability and Disaster Recovery Solutions
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 400
Цена присъствено обучение 650€ Без ДДС

Подходящ за:

Курсът е предназначен за експерти – DBA, архитекти на решения и професионалисти, които желаят да научат техническите детайли на SQL Server решенията, които могат да бъдат имплементирани за подсигуряване на High Availability and Disaster Recovery. Обучението дава необходимите знания и практически умения за дизайн на такъв тип решения и за планиране на стъпките за практическото им внедряване и поддръжка. Курсът разглежда версиите SQL Server 2008 R2 and SQL Server 2012

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Ще могат да правят компетентен избор на HA и DR технология за всеки конкретен сценарий;
 • Ще получат задълбочени познания върху принципите на работа на различните Availability Solutions;
 • Ще получат умение за имплементирне на подходящите HA Solutions и/или комбинации от тях;
 • Ще могат да управляват и поддържат Availability groups конфигурации;

Теми в курса

Тема 1

HADR Concepts

Тема 2

Log Shipping and Database Mirroring

Тема 3

SQL Server AlwaysOn Failover Cluster

Тема 4

SQL Server AlwaysON Availability Groups

Тема 5

Combining and upgrading HADR Solutions

Име на курса SQL Server Enterprise Infrastructure Optimization and Deployment
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

Участници в тези работни семинари са Архитекти на Решения и IT професионалисти, които искат да придобият знания свързани с разработката на цялостни архитектури на SQL server базирани решения. Уменията придобивани в тези работни семинари дават възможност на преминалите през програмата да правят успешно концептуален дизайн на конкретни решения

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Approach SQL Server Infrastructure optimization task and have a good understanding of possible paths
 • Choose a proper method of analysing current SQL Server Infrastructure and Instances
 • Make an effective choice of consolidating SQL Servers
 • Plan for deployments
 • Understand SQL Server virtualization, when and how to plan for it
 • Plan for monitoring and management of consolidated Instances or databases

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Enterprise Infrastructure Analysis and when the optimization is needed

Тема 2

SQL Server Virtualization Technology Approach

Тема 3

SQL Server Consolidation Technology Approach

Тема 4

Monitoring SQL Server Enterprise Infrastructure

Тема 5

Policy Based Management in the SQL Server Enterprise Infrastructure

Име на курса SQL Server Upgrade
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

Участници в тези работни семинари са Архитекти на Решения и IT професионалисти, които искат да придобият знания свързани с разработката на цялостни архитектури на SQL server базирани решения. Уменията придобивани в тези работни семинари дават възможност на преминалите през програмата да правят успешно концептуален дизайн на конкретни решения

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Plan the SQL Server Upgrade for complex, mission critical environments
 • Perform proper assessments and plan for pre-upgrade actions
 • Build deployment plans for production migration
 • Understand how to migrate different SQL Server configurations with minimal downtime
 • Perform all the post-upgrade tasks required for building performant environment and a sucesful migration

Теми в курса

Тема 1

Planning for an Upgrade

Тема 2

Upgrade Assesment

Тема 3

Upgrade Methodologies

Тема 4

Considerations for Updating Specific o Instance Features

Тема 5

Considerations for Patching

Тема 6

Considerations for Upgrading Specific Database Features

Тема 7

Considerations for Choosing an Upgrade Strategy

Тема 8

Steps in deploying upgrades

Тема 9

Post-upgrade tasks

Име на курса SQL Server Replication Deep Dive
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

Курсовете от тази серия са проектирани за експертите, които желаят да навлязат дълбоко в техническите детайли на специфични области, касаещи системите базирани на SQL Server, като репликацията или log shipping.

Целта на курса е да навлезе в подробности в темата за Репликацията за да могат участниците да получат задълбочени познания по SQL Server решенията за разпределяне на данни. Курсът е компилиран от лекционен материал и упражнения в съотношение 70 към 30

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Решават коя репликационна топология е най-подходяща за конкретен сценарий
 • Разбират как работят специфичните репликационни решения
 • Имплементират репликационни решения
 • Управляват и поддържат репликационни конфигурации
 • Мониторират у оптимизират производителността на репликацията

Теми в курса

Тема 1

SQL Server Replication Overview

Тема 2

Transactional Replication

Тема 3

Merge Replication

Тема 4

Peer to peer replication

Тема 5

Replication Topologies

Тема 6

Replication HA and DR

Име на курса SQL Server 2016 DBAs and DB DEVs Get Ready!
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

DBA or DBDevs who have experience with any of the previous SQL Server versions

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand and implement the new InMemory features of SQL Server 2016
 • Understand and implement the new security features in SQL Server 2016
 • Tune and configure SQL Server 2016 with database scoped configurations
 • Understand the Engine improvements in performance and scalability
 • Understand SQL Server 2016 new Availability group features
 • Make proper design decisions for SQL Server 2016 hybrid cloud solutions

Теми в курса

Тема 1

SQL Server 2016 Overview

Тема 2

Mission Critical Performance and Scalability Improvements

Тема 3

SQL Server 2016 Security Enhancements

Тема 4

SQL Server 2016 High Availability Improvements and Hybrid Solutions

Тема 5

Upgrading to SQL Server 2016

Име на курса Virtualizing SQL Server(s)
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

A comprehensive training class for Solution architects, system administrators and database administrators.

Requirements: DBAs skills or experience, or Administration Fundamentals class

Audience: Solution architects, system administrators and database administrators

The class guides the audience through all the necessary steps and considerations to successfully virtualize SQL Server instances. No matter how critical is the database is or how complex your database environment is, the virtualization is a way to optimize your infrastructure costs and to stay flexible. The flexibility and effectiveness are the great benefits of virtualization. But to achieve the goals you don’t need to compromise performance or availability. You need to do it right! This is all about the class is. 

След завършването на курса участниците ще могат да:

After the class completion, the attendees will

 • Have a comprehensive roadmap for virtualizing their database environments
 • Understand the concepts of virtualization
 • Have understanding how to design storage for virtual SQL Servers
 • Have understanding how to design memory and network for virtual SQL Servers
 • Know how to configure SQL Server in virtual environment
 • Baseline, test and troubleshoot virtual SQL Server Instances

Теми в курса

Тема 1

Introduction to virtualization

Тема 2

Architectural consideration for virtualizing SQL Server

Тема 3

Architecting for performance: Storage

Тема 4

Architecting for performance: Memory

Тема 5

Architecting for performance: Network

Тема 6

Architecting for Availability

Тема 7

Configuring and running performance tests

Име на курса What’s new in SQL Server 2017?
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

SQL Server 2017 is major release which comes with lots of new features, enhancements, and performance improvements. It brings several exciting features for database administrators and developers and BI specialists. The most debated new feature in SQL Server 2017 is its support for Linux based operating systems. This one and several more are covered in the class, with demos and practical exercises. 

The audience: DBAs and DBDevs, SQL Server professionals interested in updating their skills to the new product version.

Prerequisites:

 • Practical experience in SQL Server Administration and development
 • Transact-SQL knowledge

Теми в курса

Тема 1

SQL Server 2017 Overview (DAY 1)

Тема 2

SQL Server on Linux (DAY 1)

Тема 3

Adaptive QP and Automatic Database Tuning (DAY 1)

Тема 4

DBAs new features (DAY 2)

Тема 5

DEVs new features (DAY 2)

Тема 6

New Features to SQL Server BI Services (DAY 3 OPTIONAL)

SQL Master Academy работи в тясно партньорство със SolidQ в областта на Business Intelligence обученията, благодарение на което разполагаме в портфолиото си и с уникална програма от професионални тренинги в сферата на Data Quality, Multidimensional Design, SSAS, ETL и SSIS. Курсовете подготвят BI разработчици и дизайнери на BI решения, включващи както back end така и front end и reporting.

Име на курса BI Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 4 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 1050€ Без ДДС

Подходящ за:

Attendees should have basic understanding of data analysis and relational data models. They should have experience with at least some of the following tasks:

 • Reporting from a line of business system
 • On-line analytical processing
 • Data warehousing
 • Data quality

In order to focus on the content of the labs, they should have some experience with at least some of the following tools:

 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server Data Tools or Business Intelligence Development Studio
 • Microsoft Office Excel 2013 or later

След завършването на курса участниците ще могат да:

On completion of the seminar, attendees are able to:

 • Understand the components of a BI solution
 • Create a dimensional model for a data warehouse
 • Use data warehousing components of the SQL Server Database Engine
 • Develop an extract-transform-load procedure with SQL Server Integration Services
 • Evaluate the data quality issues and define possible resolutions with Data Quality Services
 • Keep the quality of their most important data with Master Data Services
 • Author managed reports with SQL Server Reporting Services
 • Use on-line analytical processing solutions with SQL Server Analysis Services Multidimensional
 • Define simple cubes with SQL Server Analysis Services Tabular
 • Use Power Pivot to develop personal analytical database
 • Find and load external data with Power Query
 • Create ad-hoc reports from a Power Pivot model with Power Query
 • Develop geographic and temporal visualizations with Power Map
 • Use SQL Server Analysis Services for on premise data mining
 • Start programming in R for statistical analyses on premise and in cloud
 • Find patterns and make predictions with Azure Machine Learning

Теми в курса

Тема 1

Introduction to business intelligence (BI)

Тема 2

Dimensional data warehouse (DW) modeling

Тема 3

SQL Server data warehousing

Тема 4

Extract-transform-load (ETL) with SQL Server Integration Services (SSIS)

Тема 5

Enhancing data quality with Data Quality Services (DQS)

Тема 6

Managing master data with Master Data Services (MDS)

Тема 7

Reporting with SQL Server Reporting Services (SSRS)

Тема 8

On-line analytical processing (OLAP) with SQL Server Analysis Services (SSAS) Multidimensional

Тема 9

Personal OLAP with Power Pivot

Тема 10

Small and medium business (SMB) OLAP with SSAS Tabular

Тема 11

Using Power Query to enhance the Power Pivot data model

Тема 12

Ad-hoc reporting with Power View and Power Map

Тема 13

Power BI new experience with Power BI Desktop and Power BI Service

Тема 14

Data mining with SSAS Multidimensional and Azure ML

Тема 15

Introduction to R

Тема 16

Machine learning with with Python

Име на курса Accelerated SQL Server 2012-2016 Integration Services
Начин на провеждане В клас
Продължителност 4 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 1050€ Без ДДС

Подходящ за:

Before attending this course, it is recommended that students have the following skills:

This course is targeted at database professionals and developers with some experience in business intelligence solutions and SQL Server. This workshop requires no prior experience with SQL Server SSIS.


This 4-day instructor led training focuses on developing and managing SSIS 2012-2016 in the enterprise. In this course, you will understand how to design, develop, deploy, and operate SSIS solutions—this involves ETL solutions (extraction, transformation, and loading) from source systems extractions, data integration, SSIS server administration and package execution. 

This course is intended for database professionals that are responsible for ETL or DBA activities related to data processing, data architecture planning, or SSIS administration.

The target audience for this session is IT professionals, DBAs and developers who want to learn the details of how to use SSIS to accomplish data integration, data warehouse loading, and how to administer SSIS through the development lifecycle to production. 

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Create and develop new SSIS projects and packages
 • Determine when to use project mode versus package mode
 • Apply SSIS to file and data management
 • Understand and Apply ETL Concepts in SSIS including dimensions and fact table ETL and loading SSAS dimension and cubes

Administer SSIS for server deployment and production execution Course

Теми в курса

Тема 1

SSIS Overview and Core Features

Тема 2

SSIS Control Flow Objects and Features

Тема 3

Applying Data Flow Transformations and Adapters

Тема 4

Working With and Importing Files

Тема 5

Data Source Extraction and Destination Optimization

Тема 6

Data Quality and Cleansing

Тема 7

Dimension ETL with SSIS

Тема 8

Fact ETL with SSIS

Тема 9

Processing Tabular and Multidimensional SSAS Objects in SSIS

Тема 10

Project Deployment Model: Configuration, Deployment & Security

Тема 11

Project Deployment Model: Execution and Reporting

Тема 12

Package Deployment Model: Configuration and Deployment

Тема 13

Package Deployment Model: Execution, Security & Logging

Тема 14

Transactions and Restartability

Тема 15

Optimization and Scalability

Тема 16

Solution Approach and Team Development

Име на курса Multidimensional Database Design with SSAS 2012-2016
Начин на провеждане В клас
Продължителност 4 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 1050€ Без ДДС

Подходящ за:

This course is intended for IT Professionals that are responsible for designing, developing, and deploying business intelligence solutions. The target audience for this course is database warehouse, decision support, and business intelligence solution architects, IT professionals, and business intelligence developers who want to learn the details of how to use the new capabilities provided by SSAS to build analytical applications.

During this 4-day course, you will learn to design, develop, and deploy an analytical solution using SQL Server 2012-2016 Analysis Services (SSAS). This course demonstrates design and development best practices as you build a fully working analytical solution.

SQL Server 2012-2016 Analysis Services (SSAS) enables IT Professionals to rapidly build and deploy powerful analytical solutions that enable business users to analyze business data and achieve competitive advantage. SSAS enables rapid application development, increases performance and functionality, and reduces the costs and complexity of operation. This course focuses on teaching IT professionals the skills and best practices required to design and develop a well performing and successful analytical solution using SQL Server 2012-2016 Analysis Services.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe the process of building a business intelligence solution and identify where and how SSAS fits into the process.
 • Create effective SSAS solutions complete with calculations, actions, aggregations, and more.
 • Design SSAS solutions that are both scalable and secure.
 • Successfully manage and deploy SSAS solutions in a development/test/production environment.

To accomplish that, BISM tabular and multidimensional models will be covered across the whole course

Теми в курса

Тема 1

Introduction to BI Applications

Тема 2

Dimensional Modeling

Тема 3

Creating a BISM End-to-End: Understanding the Process

Тема 4

Multidimensional Model: Creating Dimensions and Cubes

Тема 5

Multidimensional Model: Advanced Features

Тема 6

Tabular Model: Building Models

Тема 7

Tabular Model: Advanced Features

Тема 8

Storage Modes, Aggregation Designs, and Proactive Caching

Име на курса Data Quality and Master Data Management with SQL Server 2012-2016
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 550€ Без ДДС

Подходящ за:

Този курс е предназначен за BI разработчиците на приложения, както и напреднали администратори.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe what master data is
 • Define MDM activities
 • Understand data quality problems
 • Install DQS
 • Create a DQS knowledge base and DQS projects
 • Deploy MDS
 • Manage master data with MDS
 • Profile data with SQL Server tools (for instance, to find areas of low data quality)
 • Control data quality over time
 • Merge data from multiple independent sources by using identity mapping
 • De-duplicate master data

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Data Quality and Master Data Management

Тема 2

Installing and Maintaining Data Quality Services

Тема 3

Installing and Implementing Master Data Services

Тема 4

Managing Master Data with MDS

Тема 5

Data Cleansing with DQS

Тема 6

Data Profiling with SQL Server Tools

Тема 7

Identity Mapping and De-Duplicating

Тема 8

Data Quality and Master Data Management with Excel

Име на курса Personal Business Intelligence with Microsoft Power BI
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 550€ Без ДДС

Подходящ за:

The focus of the training is to train analysts and advanced Office and other BI end users to develop their own Bi applications.
 

Attendees should have basic understanding of data sources and data analysis. The attendees should be familiar with Microsoft Excel.

 

Every attendee should work on a dedicated virtual machine with the following software installed:

 • Windows 8.1 or 10
 • Microsoft Office 2013 or 2016
 • Excel Power BI Add-ins
 • Power BI Desktop
 • SQL Server Database Engine 2012 or 2014 or 2016 available for the classroom as one of the data sources
 • AdventureWorks and AdventureWorksDW demo databases for SQL Server 2012 or 2014 or 2016
 • All the necessary Lab files copied in the virtual machine

След завършването на курса участниците ще могат да:

Excel is the key personal analytical tool in Microsoft’s suite of products for many years. Advanced mathematical and statistical functions are available out of the box. However, from version 2010, Microsoft started to introduce some of the add-ins that are nowadays known as the components of the Power BI suite. Development continues in versions 2013 and 2016, and is also available as a service for the Office 365 users.

This course teaches attendees how to use the Power BI components to discover and transform the data, create dimensional models, analyze them with built-in Excel capabilities and with additional reporting tools, create personal dashboards, and more. On-premise tools covered in this course include Power Pivot, Excel built-in Pivot Tables and Pivot Graphs for analyzing Power Pivot models, ad-hoc reporting tools for simple, geographical and temporal reports, namely Power View and Power Map, and Power Query as the data acquisition and transformation tool. The Office 365 part introduces personal Power BI Service that enables you to define personal cloud dashboards, use natural language queries with Power Q&A, and create Power BI Mobile applications. Finally, Power BI Desktop allows you to develop dashboard on premise and deploy them in cloud.

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Business Intelligence

Тема 2

Building a Power Pivot Model

Тема 3

Power Pivot Model: Advanced Features

Тема 4

Analyzing Power Pivot Models

Тема 5

Power Pivot Models Reporting and Geo-Temporal Analysis

Тема 6

Data Acquisition and Transformation with Power Query

Тема 7

Power BI Service

Тема 8

Power BI Desktop

Име на курса Introduction to Microsoft Business Intelligence
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 550€ Без ДДС

Подходящ за:

Attendees should have basic understanding of data analysis and relational data models. They should have experience with at least some of the following tasks:

 • Reporting from a line of business system
 • On-line analytical processing
 • Data warehousing
 • Data quality

Ideally, on order to focus on the content of the demonstrations, they should have some experience with at least some of the following tools:

 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server Data Tools or Business Intelligence Development Studio

Microsoft Office Excel 2010 or later

След завършването на курса участниците ще могат да:

On completion of the seminar, attendees are able to:

 • Describe data warehousing components of the SQL Server Database Engine
 • Understand benefits and limitations of reporting with SQL Server Reporting Services
 • Define the role of SQL Server Integration Services in the extract-transform-load procedures
 • Evaluate the data quality issues and possible resolutions
 • Make a decision when to switch from reporting to on-line analytical processing
 • Find the role of personal business intelligence in their ecosystems
 • Asses the need for advanced analyses with data mining and / or machine learning
 • Decide upon the direction of their education and about next courses they want to take

Теми в курса

Тема 1

Introduction to business intelligence

Тема 2

Data warehousing with SQL Server

Тема 3

Extract-transform-load (ETL) with SQL Server Integration Services (SSIS)

Тема 4

Enhancing and maintaining data quality with Data Quality Services (DQS) and Master Data Services (MDS)

Тема 5

Reporting with SQL Server Reporting Services (SSRS)

Тема 6

On-line analytical processing (OLAP) with SQL Server Analysis Services (SSAS) Multidimensional

Тема 7

Small and medium business (SMB) and personal OLAP with SSAS Tabular and Power Pivot

Тема 8

Personal ETL and EIM with Power Query and Excel with MDS and Fuzzy Lookup Add-ins

Тема 9

SMB and personal ad-hoc reporting and creating dashboards with Power View, Power Map, Power BI Services, and Power BI Desktop

Тема 10

Data Mining and machine learning with SSAS Multidimensional, Excel, R, and Azure ML

Име на курса SQL Server 2016 for Business Intelligence Experts
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

Attendees should have basic understanding of data analysis and relational data models. They should have experience with at least some of the following tasks:

 • Reporting from a line of business system
 • On-line analytical processing
 • Data warehousing
 • Data quality

Ideally, on order to focus on the content of the demonstrations and labs, they should have some experience with at least some of the following tools:

 • SQL Server Management Studio
 • SQL Server Data Tools or Business Intelligence Development Studio
 • Microsoft Office Excel 2010 or later

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe data warehousing components of the SQL Server Database Engine
 • Understand benefits and limitations of reporting with SQL Server Reporting Services
 • Define the role of SQL Server Integration Services in the extract-transform-load procedures
 • Evaluate the data quality issues and possible resolutions
 • Make a decision when to switch from reporting to on-line analytical processing
 • Find the role of personal business intelligence in their ecosystems
 • Asses the need for advanced analyses with data mining and / or machine learning
 • Deliver a simple BI solution
 • Define the architecture, the design, and the tools for a more advanced BI solution

Теми в курса

Тема 1

Introduction to business intelligence

Тема 2

Data warehousing with SQL Server

Тема 3

Extract-transform-load (ETL) with SQL Server Integration Services (SSIS)

Тема 4

Enhancing and maintaining data quality with Data Quality Services (DQS) and Master Data Services (MDS)

Тема 5

Reporting with SQL Server Reporting Services (SSRS)

Тема 6

On-line analytical processing (OLAP) with SQL Server Analysis Services (SSAS) Multidimensional

Тема 7

Small and medium business (SMB) and personal OLAP with SSAS Tabular and Power Pivot

Тема 8

Personal ETL and EIM with Power Query and Excel with MDS and Fuzzy Lookup Add-ins

Тема 9

SMB and personal ad-hoc and mobile reporting, and creating dashboards with Power View, Power Map, Power BI Services, and Power BI Desktop

Тема 10

Data mining and machine learning with SSAS Multidimensional, Excel, R, and Azure ML

Име на курса Data Mining Algorithms in SSAS, Excel, R, and Azure ML
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 850€ Без ДДС

Подходящ за:

Attendees should have basic understanding of data analysis, relational data models; knowledge in statistics and mathematics is a very desired to get the maximum results of this training.

Course format: This workshop contains about 60% theory and demos explained by the Trainer. About 40% of the time attendees perform practical exercise. After every module the group discuss the results of the lab to make sure that the concept and the practical scenarios are well understood.

Technical Prerequisites: Every attendee should work on a dedicated virtual machine with the following software installed:

 • Windows Server 2008 R2 or above
 • SQL Server 2012 or 2014 Database Engine
 • SQL Server 2012 or 2014 Analysis Services
 • Microsoft Excel 2013 32 or 64 bit

 

All the necessary Lab files should be copied in attendee’s virtual machines

След завършването на курса участниците ще могат да:

The focus of the training is the theoretical concepts of data mining. The importance for the attendees to fully understand them is the first training goal.  The software part is used just for showing the concepts and enriching the concept with examples. It helps a lot in understanding how to work with data, how to prepare useful derived variables, or to smooth values of a variable appropriately, or to discretize them correctly, etc. Attendees can and should be able to use different tools in the future (SPSS, for example, is even more powerful for these task than MS tools). However, we plan to explain in details how to use statistics for data overview, how to prepare different derived variables, how to measure the information in variables, etc. Once the attendees understand the data preparation concepts, the algorithms and their typical usage, they could use any software to do the job.

SQL Server is the database engine, we use it just to hold the data examples, the Excel is a product they are very familiar with, and the R is universal statistical and data analysis language. Azure machine learning is a cloud service for data analysis, used in our training to show some of the algorithms and gain fast results and last but not least to avoid installing additional software. We use SQL Server Analysis Services to sow the data mining concepts, train the data and visually represent the models results. We use an easy to work with visual and fast processing Microsoft platform SSAS and this is the easiest platform we can use to train people on data mining. Again, no enforcing MS tools; however, we want to enforce learning of important tasks.

Теми в курса

Тема 1

Introduction to data mining and / or machine learning

Тема 2

Understanding the data and the importance of data preparation

Тема 3

Classification, prediction and estimation algorithms

Тема 4

Forecasting and unsupervised algorithms

Тема 5

Data mining practical example

Тема 6

Analyzing texts

Тема 7

Data mining project example: fraud detection

Име на курса Developing Reporting Solutions with SQL Server 2016 Reporting Services
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 400€ Без ДДС

Подходящ за:

Database Developers, Database Administrators and also any IT professional who is responsible for developing reporting solutions.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand Basic SSRS Architecture and Tools.
 • Use the Report Wizard, Query Builder; Create Data Source, Datasets; Organize Report Items with Ractangles; Bringing images to a report.
 • Understand when to use Table Versus Matrix; Use the Grouping Pane; Storing Data; Creating Mailing Lables with the list.
 • Modify Datasets to use Parameters; Use Default and Available Values in Parameters; Change Parameters to use a Dropdown Selection; Build Cascading Parameters;
 • Vizualize Data with Charts; Using indicators to Display KPI;
 • Design and publish mobile reports, Connect Reporting with PowerBI;
 • Implement Report Subscriptions.

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Reporting Services

Тема 2

Building your First Report using data sources and basic toolbox items

Тема 3

Understanding the Grouping and sorting and page report design

Тема 4

Building a Report with Parameters

Тема 5

Making Reports Dynamic with Expressions

Тема 6

Additional Data Visualizations Techniques

Тема 7

Mobile Reporting

Тема 8

SSRS Administration concepts and deployment

Тема 9

Report Delivery

Име на курса 20778 Analysing Data with PowerBI
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 600€ Без ДДС

Подходящ за:

The course will likely be attended by SQL Server report creators who are interested in alternative methods of presenting data.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Perform Power BI desktop data transformation.
 • Describe Power BI desktop modelling.
 • Create a Power BI desktop visualization.
 • Implement the Power BI service.
 • Describe how to connect to Excel data.
 • Describe how to collaborate with Power BI data.
 • Connect directly to data stores.
 • Describe the Power BI developer API.
 • Describe the Power BI mobile app.

Теми в курса

Тема 1

Power BI Desktop Data Transformations

Тема 2

Power BI Desktop Modeling

Тема 3

Power BI Desktop Visualization

Тема 4

Power BI Service

Тема 5

Working with Excel

Тема 6

Organization Content Packs, Security, and groups

Тема 7

Direct Connectivity

Тема 8

Developer API

Тема 9

Power BI mobile app

Име на курса 10990 Analysing Data with SQL Server Reporting Services
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 600€ Без ДДС

Подходящ за:

The primary audience for this course is database professionals who need to fulfil a BI developer role to create reports. Primary responsibilities will include implementing reports and mobile reports.

The secondary audiences for this course are power information workers.

След завършването на курса участниците ще могат да:

• Describe key features of data modeling within business intelligence

• Describe various report services data sources and how these are configured

• Create reports with report designer and/or report designer

• Configure reports with report designer and/or report builder

• Create SQL Server mobile reports

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

Тема 2

Reporting Services Data

Тема 3

Implementing reports

Тема 4

Configuring reports

Тема 5

Creating Mobile Reports

Име на курса 20767 Implementing a SQL Data Warehouse
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 780 € Без ДДС

Подходящ за:

The primary audience for this course are database professionals who need to fulfil a Business Intelligence Developer role.  They will need to focus on hands-on work creating BI solutions including Data Warehouse implementation, ETL, and data cleansing.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe the key elements of a data warehousing solution 
 • Describe the main hardware considerations for building a data warehouse 
 • Implement a logical design for a data warehouse  
 • Implement a physical design for a data warehouse
 • Create columnstore indexes
 • Implementing an Azure SQL Data Warehouse
 • Describe the key features of SSIS
 • Implement a data flow by using SSIS
 • Implement control flow by using tasks and precedence constraints
 • Create dynamic packages that include variables and parameters
 • Debug SSIS packages
 • Describe the considerations for implement an ETL solution
 • Implement Data Quality Services
 • Implement a Master Data Services model
 • Describe how you can use custom components to extend SSIS
 • Deploy SSIS projects
 • Describe BI and common BI scenarios

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Data Warehousing

Тема 2

Planning Data Warehouse Infrastructure

Тема 3

Designing and Implementing a Data Warehouse

Тема 4

Columnstore Indexes

Тема 5

Implementing an Azure SQL Data Warehouse

Тема 6

Creating an ETL Solution

Тема 7

Implementing Control Flow in an SSIS Package

Тема 8

Debugging and Troubleshooting SSIS Packages

Тема 9

Implementing a Data Extraction Solution

Тема 10

Enforcing Data Quality

Тема 11

Using Master Data Services

Тема 12

Extending SQL Server Integration Services (SSIS)

Тема 13

Deploying and Configuring SSIS Packages

Тема 14

Consuming Data in a Data Warehouse

Име на курса 20768 Developing SQL Data Models
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 500€ Без ДДС

Подходящ за:

The primary audience for this course are database professionals who need to fulfil BI Developer role to create enterprise BI solutions. 

Primary responsibilities will  include:

• Implementing multidimensional databases by using SQL Server Analysis Services

• Creating tabular semantic data models for analysis by using SQL Server Analysis Services

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe the components, architecture, and nature of a BI solution
 • Create a multidimensional database with Analysis Services
 • Implement dimensions in a cube
 • Implement measures and measure groups in a cube
 • Use MDX syntax
 • Customize a cube
 • Implement a tabular database
 • Use DAX to query a tabular model
 • Use data mining for predictive analysis

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Business Intelligence and Data Modeling

Тема 2

Creating Multidimensional Databases

Тема 3

Working with Cubes and Dimensions

Тема 4

Working with Measures and Measure Groups

Тема 5

Introduction to MDX

Тема 6

Customizing Cube Functionality

Тема 7

Implementing a Tabular Data Model by Using Analysis Services

Тема 8

Introduction to Data Analysis Expression (DAX)

Тема 9

Performing Predictive Analysis with Data Mining

Име на курса Business analysis and Data exploration using PowerBI and Power Query
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 490€ Без ДДС

Подходящ за:

Data Analysts, Financial Analysts, Cost Analysts, Revenue Analysts, Business Analysts, Performance analysts, Accountants, Financial controllers and everyone whose best-friend functionality is export to Excel, that need to consolidate data from different data sources, understand the data and derive actionable insights from it.

Prerequisites:

 • Basic/Intermediate Excel skills
 • Basic/Intermediate PowerBI skills
 • No technical background required

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Save time hunting down for the right data. Combine online, offline, spreadsheets, text files, database data in a single model with PowerBI
 • Provide additional context to your data using online sources, without IT department support
 • Optimize repetitive manual data cleansing/transformation steps. Forget about countless spreadsheet Copy/Paste and VLOOKUPS.
 • Provide actionable data insights to your stakeholders at the right time, in the right shape using compelling dashboard and report designs in minutes
 • Stop wasting numerous hours in report preparation and realize that your data is outdated by the time you finished your report
 • Quickly and easily share reports and dashboards with stakeholders, without sending spreadsheets over mail, storing them on file shares or document management systems
 • Forget about performance issues when working with tens of thousands of records or even millions
 • Properly secure data by controlling access to individual rows in the model so users will see only the data they have permission to see
 • Connect with peers and get tailored advice on your daily data issues
 • Get additional ideas how to use your data, based on experience in the numerous real case labs, part of this training

Теми в курса

Тема 1

Data import and preparation with PowerBI Desktop

Тема 2

Modeling your data for better analysis

Тема 3

Visualization and report design with PowerBI

Тема 4

Extending your model with DAX

Тема 5

End to end sharing and collaboration with PowerBI

Име на курса Data Science with R and SQL Server
Начин на провеждане В клас
Продължителност 4 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 1050€ Без ДДС

Подходящ за:

R is the most popular environment and language for statistical analyses, data mining, and machine learning. Managed and scalable version of R runs in SQL Server and Azure ML.

Attendees should have basic understanding of data analysis and basic familiarity with SQL Server tools.

След завършването на курса участниците ще могат да:

As being an open source development, R is the most popular analytical engine and programming language for data scientists worldwide. The number of libraries with new analytical functions is enormous and continuously growing. However, there are also some drawbacks. R is a programming language, so you have to learn it to use it. Open source development also means less control over code. Finally, the free R engine is not scalable.

Microsoft added support for R code in SQL Server 2016, and continues to support it in later versions. A parallelized highly scalable execution engine is used to execute the R scripts. In addition, not every library is allowed in these two environments.

Attendees of this course learn to program with R from the scratch. Basic R code is introduced using the free R engine and RStudio IDE. A lifecycle of a data science project is explained in details. The attendees learn how to perform the data overview and do the most tedious task in a project, the data preparation task. After data overview and preparation, the analytical part begins with intermediate statistics in order to analyze associations between pairs of variables. Then the course introduces more advanced methods for researching linear dependencies.

Too many variables in a model can make its own problem. The course shows how to do feature selection, starting with the basics of matrix calculations. Then the course switches more advanced data mining and machine learning analyses, including supervised and unsupervised learning. The course also introduces the currently modern topics, including forecasting, text mining, and reinforcement learning. Finally, the attendees also learn how to use the R code in SQL Server, Azure ML, and Power BI.

Теми в курса

Тема 1

Introducing data science and R (What are statistics, data mining, machine learning; Data science projects and their lifetime; Introducing R; R tools; R data structures; Lab 1)

Тема 2

Data overview (Datasets, cases and variables; Types of variables; Introductory statistics for discrete variables; Descriptive statistics for continuous variables; Basic graphs; Sampling, confidence level, confidence interval; Lab 2)

Тема 3

Data preparation (Derived variables; Missing values and outliers; Smoothing and normalization; Time series; Training and test sets; Lab 3)

Тема 4

Associations between two variables and visualizations of associations (Covariance and correlation; Contingency tables and chi-squared test; T-test and analysis of variance; Bayesian inference; Linear models; Lab 4)

Тема 5

Feature selection and matrix operations (Feature selection in linear models; Basic matrix algebra; Principal component analysis; Exploratory factor analysis; Lab 5)

Тема 6

Unsupervised learning (Hierarchical clustering; K-means clustering; Association rules; Lab 6)

Тема 7

Supervised learning (Neural Networks; Logistic Regression; Decision and regression trees; Random forests; Gradient boosting trees; K-nearest neighbors; Lab 7)

Тема 8

Modern topics (Support vector machines; Time series; Text mining; Deep learning; Reinforcement learning; Lab 8)

Тема 9

R in SQL Server and MS BI (ML Services (In-Database) structure; Executing external scripts in SQL Server; Storing a model and performing native predictions; R in Azure ML and Power BI; Lab 9)

Дизайна на релационни бази от данни е важна и неразделна част от разработката на решения. Това са знания и умения, които всеки DB Dev или DB Designer трябва да притежава. Голяма част от проблемите в продукционни среди се дължат на недобър модел на базата или на такъв, който не скалира добре. Курсовете по дизайн на релационни бази от данни, които предлагаме в SQL Master Academy, са насочени не само към усвояването на релационния модел и доброто проектиране на предметната област, но и овладяването на добри практики в моделирането на скалируеми бази от данни.

Име на курса Relational Database Design Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 350€ Без ДДС

Подходящ за:

Участници в тези работни семинари са Архитекти на Решения и IT професионалисти, които искат да придобият знания свързани с разработката на цялостни архитектури на SQL server базирани решения. Уменията придобивани в тези работни семинари дават възможност на преминалите през програмата да правят успешно концептуален дизайн на конкретни решения

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand the concepts of relational database theory
 • Understand attribute relationships and relations
 • Understand normal forms and perform normalization of a model
 • Avoid some well-known bad practices in designing a database
 • Analyse subject area requirements and build a conceptual and logical design
 • Explain the good database model properties
 • Make well-grounded decisions related to DB design
 • Create a logical model of a database

Теми в курса

Тема 1

Relational DB Fundamentals

Тема 2

Attributes and Relationships

Тема 3

Database Constraints and logical Integrity

Тема 4

Normalization

Тема 5

ER Modeling Principles

Тема 6

ER Modeling Case Study

Име на курса Relational Database Design for Performance and Scalability
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 450€ Без ДДС

Подходящ за:

Участници в тези работни семинари са Архитекти на Решения и IT професионалисти, които искат да придобият знания свързани с разработката на цялостни архитектури на SQL server базирани решения. Уменията придобивани в тези работни семинари дават възможност на преминалите през програмата да правят успешно концептуален дизайн на конкретни решения
 

The workshop focuses on some important design practices and patterns for achieving Scalable and Well Performing Database Solution. They are grouped in:

 • Logical database design patterns
 • Normalization
 • Generalization
 • Modeling Issues and mistakes
 • Physical database design patterns
 • Keys in RDBs
 • Clustering Key Debate
 • Constraints and Referential Integrity
 • Indexing
 • Partitioning and Historical data
 • Storage design and settings
 • Database development patterns
 • Business Logic inside the database
 • Some specific programing cases that reduce scalability and performance
 • Cursor like operations
 • UDFs
 • Lock escalations
 • Some Query antipattertns
 • Spagethi query
 • SARGable argument
 • Ambigious coding

След завършването на курса участниците ще могат да:

After the training completion the attendees will have vision and practical skills to:

 • Identify main issues of database design and schemas
 • Optimize relational schemas in order to fain more performance and to scale the workload
 • Identify main issues of physical database design and bad coding practices
 • Avoiding the pitfalls in database design that create problems in database performance and scalability.

Теми в курса

Тема 1

Logical Database Schema Optimizations

Тема 2

Physical Database Design Principles

Тема 3

Physical database optimization techniques

Тема 4

Clustering Index Debate

Тема 5

Partitioning Principles

Тема 6

Business Logic inside the database – common debate

The ITIL Foundation training course provides a detailed, modular introduction to the concepts, terms, definitions, benefits, objectives, and relationships within core IT service management processes and functions, according to the ITIL best practice framework. The course is based on principles described in ITIL’s Service Support and Service Delivery books. The course prepares participants for the examination leading to the Foundation Certificate in IT Service Management.

Име на курса ITIL Foundation
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 495€ Без ДДС

Подходящ за:

The target group of the ITIL Foundation certificate in IT Service Management is drawn from:

 • Individuals who require a basic understanding of the ITIL framework and how it may be used to enhance the quality of IT service management within an organization.
 • IT professionals that are working within an organization that has adopted and adapted ITIL who need to be informed about and thereafter contribute to an ongoing service improvement programme.

 

След завършването на курса участниците ще могат да:

Candidates can expect to gain knowledge and understanding in the following upon successful

completion of the education and examination components related to this certification.

 • Service management as a practice (comprehension)
 • The ITIL service lifecycle (comprehension)
 • Generic concepts and definitions (awareness)
 • Key principles and models (comprehension)
 • Selected processes (awareness)
 • Selected functions (awareness)
 • Selected roles (awareness)
 • Technology and architecture (awareness)
 • Competence and training (awareness)

Теми в курса

Тема 1

Service management as a practice

Тема 2

The ITIL service lifecycle

Тема 3

Generic ITIL concepts and definitions

Тема 4

Key ITIL principles and models

Тема 5

An in-depth overview of all ITIL processes and their relationships

Тема 6

Functions (The Service Desk, Technical Management, Application Management and IT Operations Management)

Тема 7

ITIL roles and responsibilities

Тема 8

Technology and architecture

Тема 9

Competence and training

Име на курса 10985 Introduction to SQL Databases
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 589 € Без ДДС

Подходящ за:

The primary audience for this course is people who are moving into a database role, or whose role has expanded to include database technologies.

След завършването на курса участниците ще могат да:

• Describe key database concepts in the context of SQL Server 2016

• Describe database languages used in SQL Server 2016

• Describe data modelling techniques

• Describe normalization and denormalization techniques

• Describe relationship types and effects in database design

• Describe the effects of database design on performance

• Describe commonly used database objects

Теми в курса

Тема 1

Introduction to databases

Тема 2

Data Modelling

Тема 3

Normalization

Тема 4

Relationships

Тема 5

Performance

Тема 6

Database Objects

Име на курса 10994 Data Analysis Fundamentals using Excel
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 200
Цена присъствено обучение 380€ Без ДДС

Подходящ за:

This course is intended for anyone who wants to take the data analysis technologies in Excel beyond formulas and add more advanced capabilities such as dashboards, hierarchies, and relationships.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Create an Excel report
 • Create an Excel table
 • Create a pivot table and pivot chart
 • Create a dashboard and analyze data
 • Create Hierarchies
 • Create an Excel data model and connect to external data

Теми в курса

Тема 1

Reporting in Excel

Тема 2

Excel Tables

Тема 3

Pivot Tables and Pivot Charts

Тема 4

Dashboards

Тема 5

Hierarchies

Тема 6

The Excel Data Model

Име на курса 10979C Microsoft Azure Fundamentals
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност 100
Цена присъствено обучение 435€ Без ДДС

Подходящ за:

This course is intended for individuals who want to evaluate deploying, configuring, and administering services and VMs using Azure, including:

 • Developers who want to evaluate creating Azure solutions.
 • Windows Server administrators who are looking to evaluate the migration of on-premises Active Directory services and roles to the cloud.
 • IT professionals who want to evaluate the use of Azure to host web sites and mobile app back-end services.
 • Database administrators who want to evaluate the use of Azure to host SQL databases.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Describe cloud computing, Azure, and Azure subscriptions.
 • Describe and create Azure Web Apps.
 • Create and configure VMs in Microsoft Azure.
 • Create an Azure virtual network.
 • Describe Azure storage.
 • Describe and deploy databases in Azure.
 • Describe Azure AD.

Теми в курса

Тема 1

Getting Started with Microsoft Azure

Тема 2

Microsoft Azure management tools

Тема 3

Virtual machines in Microsoft Azure

Тема 4

Web Apps and cloud services

Тема 5

Creating and configuring virtual networks

Тема 6

Cloud storage

Тема 7

Microsoft Azure databases

Тема 8

Creating and managing Azure AD

Име на курса 20779 Analysing Data with Excel
Начин на провеждане В клас
Продължителност 3 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 500€ Без ДДС

Подходящ за:

This course is intended for students who are experienced with analyzing data with Excel and who wish to add BI techniques.

The course will likely be attended by SQL Server report creators who are interested in alternative methods of presenting data.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Explore and extend a classic Excel dashboard.
 • Explore and extend an Excel data model.
 • Pre-format and import a .CSV file.
 • Import data from a SQL Server database
 • Import data from a report.
 • Create measures using advanced DAX functions.
 • Create data visualizations in Excel.
 • Create a Power BI dashboard with Excel.

Теми в курса

Тема 1

Data Analysis in Excel

Тема 2

The Excel Data Model

Тема 3

Importing Data from Files

Тема 4

Importing Data from Databases

Тема 5

Importing Data from Excel Reports

Тема 6

Creating and Formatting Measures

Тема 7

Visualizing Data in Excel

Тема 8

Using Excel with Power BI

Име на курса 20774A Perform Cloud Data Science with Azure Machine Learning
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност 300
Цена присъствено обучение 950€ Без ДДС

Подходящ за:

The primary audience for this course is people who wish to analyze and present data by using Azure Machine Learning. The secondary audience is IT professionals, Developers , and information workers who need to support solutions based on Azure machine learning.

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Explain machine learning, and how algorithms and languages are used
 • Describe the purpose of Azure Machine Learning, and list the main features of Azure Machine Learning Studio
 • Upload and explore various types of data to Azure Machine Learning
 • Explore and use techniques to prepare datasets ready for use with Azure Machine Learning
 • Explore and use feature engineering and selection techniques on datasets that are to be used with Azure Machine Learning
 • Explore and use regression algorithms and neural networks with Azure Machine Learning
 • Explore and use classification and clustering algorithms with Azure Machine Learning
 • Use R and Python with Azure Machine Learning, and choose when to use a particular language
 • Explore and use hyperparameters and multiple algorithms and models, and be able to score and evaluate models
 • Explore how to provide end-users with Azure Machine Learning services, and how to share data generated from Azure Machine Learning models
 • Explore and use the Cognitive Services APIs for text and image processing, to create a recommendation application, and describe the use of neural networks with Azure Machine Learning
 • Explore and use HDInsight with Azure Machine Learning
 • Explore and use R and R Server with Azure Machine Learning, and explain how to deploy and configure SQL Server to support R services

Теми в курса

Тема 1

Introduction to Machine Learning

Тема 2

Introduction to Azure Machine Learning

Тема 3

Managing Datasets

Тема 4

Preparing Data for use with Azure Machine Learning

Тема 5

Using Feature Engineering and Selection

Тема 6

Building Azure Machine Learning Models

Тема 7

Using Classification and Clustering with Azure machine learning models

Тема 8

Using R and Python with Azure Machine Learning

Тема 9

Initializing and Optimizing Machine Learning Models

Тема 10

Using Azure Machine Learning Models

Тема 11

Using Cognitive Services

Тема 12

Using Machine Learning with HDInsight

Тема 13

Using R Services with Machine Learning

Considering that data breaches have become highly sophisticated in the recent years, the need for data protection has increased as well. Information Security is crucial to the success of any organization since it deals with the protection of sensitive data from unauthorized access, use, replication and destruction. As such, organizations should put in place measures and controls to manage and diminish Information Security risks and comply with GDPR requirements. In case organizations fail to comply with the GDPR requirements, the penalties can reach up to 2% of an organization’s annual turnover. Also, in case of more serious infringements, the penalties can amount to 4% of an organization’s annual revenue. The implementation of a Privacy Framework, on the other hand, will allow professionals to develop and implement reliable controls that are generally accepted. Becoming a Certified Data Protection Officer will enable you to acquire the necessary expertise to understand the risks that could have a negative impact on your organization and implement the required strategic responses based on the GDPR best practices, requirements and principles.

Име на курса GDPR Introduction
Начин на провеждане В клас
Продължителност 1 Ден
Ниво на трудност
Цена присъствено обучение 230€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Individuals interested in the fundamental principles of privacy
 • Individuals seeking to gain knowledge about the main requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR)

Why should you attend?

GDPR Introduction training course enables you to comprehend the basic concepts and requirements of the General Data Protection Regulation (GDPR). By attending the GDPR Introduction course, you will understand the importance of the GDPR and the benefits that business, society and governments can obtain.  

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand the fundamental principles of privacy and the history of personal data protection in Europe
 • Understand the basic concepts and requirements of the  General Data Protection Regulation (GDPR)

Теми в курса

Тема 1

Introduction to the General Data Protection Regulation (GDPR)

Име на курса GDPR Foundation
Начин на провеждане В клас
Продължителност 2 Дни
Ниво на трудност
Цена присъствено обучение 460€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Individuals involved in Personal Data Protection and Information Security
 • Individuals seeking to gain knowledge about the main privacy principles
 • Individuals interested to pursue a career in Data Protection

Why should you attend?

GDPR Foundation training enables you to learn the basic elements to implement and manage a compliance framework with regard to the protection of personal data. During this training course, you will be able to understand the fundamental privacy principles and become familiar with the role of the Data Protection Officer.

After completing this course, you can sit for the exam and apply for a “PECB Certified GDPR Foundation” credential. A PECB Foundation Certificate shows that you have understood the fundamental methodologies, requirements, framework and management approach

Educational approach

 • Lecture sessions are illustrated with practical questions and examples
 • Practical exercises include examples and discussions
 • Practice tests are similar to the Certification Exam

Prerequisites

None

General Information

 • Certification fees are included on the exam price.
 • Training material containing over 200 pages of information and practical examples will be distributed
 • A participation certificate of 14 CPD (Continuing Professional Development) credits will be issued
 • In case of exam failure, you can retake the exam within 12 months for free

Examination

The “PECB Certified GDPR Foundation” exam fully meets the requirements of the PECB Examination and Certification Program (ECP). The exam covers the following competence domains:

Domain 1: Fundamental principles and concepts of the General Data Protection Regulation (GDRP)

Domain 2: General Data Protection Regulation (GDPR)

Certification

Upon the successful completion of the exam, you can apply for the credential “PECB Certified GDPR Foundation”. For more information about Data Protection Certifications and the PECB certification process, please refer to the Certification Rules and Policies.

The requirements for the PECB Foundation Certification are:

Credential Exam Professional experience DPMS project experience Other requirements
PECB Certified GDPR Foundation PECB Certified GDPR Foundation exam or equivalent None None Signing the PECB Code of Ethics

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand the General Data Protection Regulation requirements and the fundamental principles of privacy
 • Understand the obligations, roles and responsibilities of the Data Protection Officer
 • Understand the concepts, approaches, methods and techniques to effectively align a compliance framework with regard to the protection of personal data.

Теми в курса

Тема 1

Introduction to GDPR and Data Protection Principles

Тема 2

The General Data Protection Regulation requirements and Certification Exam

Име на курса Certified Data Protection Officer
Начин на провеждане В клас
Продължителност 5 Дни
Ниво на трудност
Цена присъствено обучение 1300€ Без ДДС

Подходящ за:

 • Project managers or consultants wanting to prepare and to support an organization in the implementation of the new procedures and adoption of the new requisites presented in the GDPR, which will come into force and effect by the 25th May 2018
 • DPO and Senior Managers responsible for the personal data protection of an enterprise and the management of its risks
 • Members of an information security, incident management and business continuity team
 • Expert advisors in security of personal data
 • Technical experts and compliance experts wanting to prepare for a Data Protection Officer job

Why should you attend?

The Certified Data Protection Officer training course enables you to develop the necessary knowledge, skills and competence to effectively implement and manage a compliance framework with regard to the protection of personal data.

After mastering all the necessary concepts of General Data Protection Regulation (GDPR), you can sit for the exam and apply for a “PECB Certified Data Protection Officer” credential. By holding a PECB Certified Data Protection Officer Certificate, you will demonstrate that you thoroughly understand the gap between the General Data Protection Regulation and the current organizational processes including: privacy policies, procedures, working instructions, consent forms, data protection impact assessments, in order to associate organizations in the adoption process to the new regulation.

Educational approach

 • This training is based on both the Regulation and best practices
 • Lecture sessions are illustrated with practical questions and examples
 • Practical exercises include examples and real case discussions
 • Practice exercises are similar to the Certification Exam

Prerequisites

A fundamental understanding of the GDPR and primary knowledge of the present data protection legal requirements.

General Information

 • Certification fees are included on the exam price
 • Training material containing over 450 pages of information and practical examples will be distributed
 • A participation certificate of 31 CPD (Continuing Professional Development) credits will be issued
 • In case of exam failure, you can retake the exam within 12 months for free  

Examination

The “PECB Certified Data Protection Officer” exam fully meets the requirements of the PECB Examination and Certification Programme (ECP). The exam covers the following competency domains:

Domain 1: Data Protection Concepts and Rights of the Data Subject

Domain 2: Data controllers, processors and the DPO

Domain 3: Planning the GDPR compliance project

Domain 4: Data Protection Impact Assessment and Privacy Impact Assessment

Domain 5: Data Protection Measures and Approaches

Domain 6: Performance evaluation, monitoring and measurement of the GDPR compliance project

Certification

After successfully completing the exam, you can apply for the credentials shown on the table below. You will receive a certificate once you comply with all the requirements related to the selected credential. For more information about Data Protection Officer certifications and the PECB certification process, please refer to the Certification Rules and Policies.

The requirements for PECB Data Protection Certifications are:

Credential Exam Professional experience DPMS project experience Other requirements
PECB Certified Provisional Data Protection Officer PECB Certified Data Protection Officer Exam None None Signing the PECB Code of Ethics
PECB Certified Data Protection Officer PECB Certified Data Protection Officer Exam or equivalent Five years: Two years of work experience in Data Protection Data Protection activities: a total of 300 hours Signing the PECB Code of Ethics

To be considered valid, these implementation activities should follow best implementation practices and include the following activities:

 1. Drafting a Data Protection plan
 2. Initiating a Data Protection implementation
 3. Implementing a Data Protection Policy
 4. Monitoring and managing a Data Protection implementation
 5. Performing continual improvement measures

 

След завършването на курса участниците ще могат да:

 • Understand the history of personal data protection in Europe
 • Gain a comprehensive understanding of the concepts and approaches required for the effective alignment with the General Data Protection Regulation
 • Understand the new requirements that the General Data Protection Regulation brings for EU organizations and non-EU organizations and when it is necessary to implement them
 • Acquire the necessary expertise to support an organization in assessing the implementation of these new requirements
 • Learn how to manage a team implementing the GDPR
 • Gain the knowledge and skills required to advise organizations how to manage personal data
 • Acquire the expertise for analysis and decision making in the context of personal data protection

Теми в курса

Тема 1

Introduction to the GDPR and initiation of the GDPR Compliance

Тема 2

Plan the implementation of the GDPR

Тема 3

Deploying the GDPR

Тема 4

Monitoring and continuous improvement of GDPR compliance

Тема 5

Certification Exam

Нагоре