Инспирит в партньорство със СУ

Все по-честа практика е предтсавители на бизнеса да влизат в учебните зали на студентите. Ползите от подобни партньорства безспорно за безценни и за двете страни – повишават мотивацията на студентите, те придобиват и черпят опит и знания от практици. От своя страна активното участие от страна на бизнеса в обучителния процес и поглеждайки по-сериозно към подготовката на бъдещи кадри, подобрява последващото реализиране на студентите, непосредствено след завършването им. Това е един от начина да се изравнят очакванията на организациите при наемане на нови млади служители без практически опит и самите студенти- съвместна работа в процеса обучение.

Доц. д-р Николай Нетов, ръководител на катедра „Статистика и иконометрия“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е един от хората, които се грижи партньорството между двете страни да стане факт, а една от компаниите, с която си партнира е ИНСПИРИТ.

Инспирит е доставчик на консултантски услуги и обучения (SQL Master Academy) в областта на Data Platform and Analytics.

Първата съвместна инициатива беше проведена за студентите от магистърската програма „Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите“.

Иван Донев, Data Platform Solution Archtiect & Trainer в Инспирит представи на обучаващите се „PowerBI integration with R and Python“.

Лекцията беше изключително добре приета и възникнаха много въпроси и дискусии около самия продукт PowerBI, различни техники за визуализация и работа с данни и не на последно – добри практики за производителност и ефективност на отчети.